Biologisk nedbrydning af giftige stoffer

bakterieliv i søjle closeup

Jordens bakterier renser vandet

Vores grundvand bliver dannet af nedbør, der siver ned gennem jordlagene, og er så rent, at man ofte kan hente det op direkte fra boringen og sende det ud i vandhanerne, efter få mekaniske rensninger, uden at nogen bliver syge af at drikke det. Det er på trods af alle de stoffer nedbøren kan opløse og tage med på sin vej mod grundvandsmagasinerne.

Det er blandt andet så rent fordi, der lever en masse mikrooganismer, bakterier og svampe, i de øverste meter af jordlagene. Det kaldes også for muldlaget. Disse mikroorganismer nedbryder mange af de miljøfremmede stoffer, som er fanget af nedbør i atmosfæren eller spredt ud på jordoverfladen af mennesker.

Bakterierne lever primært i de øverste jordlag, så vi genfinder dem sjældent i det grundvand vi pumper op og drikker. Jordpartikler i sig selv kan også binde skadelige stoffer, så de ikke siver med regnvandet ned til grundvandet, men bliver fanget i jorden. Jo længere tid vandet er om at bevæge sig ned mod den mættede zone, hvor vandboringerne findes, desto længere tid har jorden til at filtrere miljøfremmede stoffer ud af vandet og nedbryde det til uskadelige produkter.